Uw parten voor Laboratoriumapparatuur

 

 

1. Algemeen

De onderstaande voorwaarden zijn van kracht voor alle door Lab-App aangegane verkoopovereenkomsten en elk door Lab-App uit te voeren werkzaamheden, ongeacht uit welken hoofde deze door Lab-Ap worden verricht, afwijkende algemene of bijzondere voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze uitdrukkelijk door Lab-App in onze orderbevestiging zijn geaccepteerd. Labapp geldt in deze voorwaarden als gebruiker van de voorwaarden, afnemer geldt als tegenpartij.

 

2. Offertes

Al onze gegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - offertes, prijslijsten, voorraadlijsten, catalogi, door Labapp verstrekte kostenbegrotingen, schema's technische gegevens, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, monsters en modellen, enz. zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. Lab-App.nl is eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding van de bestelling, d.m.v. een orderbevestiging door Lab-App aan afnemer. 

 

3. Bepalingen omtrent het product

Opdrachten worden door Lab-App uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd met inachtneming van door Lab-App genormaliseerde toleranties. Aangegeven maten, gewichten, aantallen, inhoudsmaten, technische specificaties e.d. dienen als benaderend te worden beschouwd. De toelaatbaarheid van afwijkingen van bestelde hoeveelheid en/of opgegeven wand- of plaatdikten of gram gewichten bedraagt maximaal 10%, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De afnemer is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen. Voor kleurafwijkingen aanvaardt Lab-App geen aansprakelijkheid, indien deze niet groter zijn dan kleurnuances. 

 

4. Prijzen

Overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande dat Lab-App gerechtigd is alle na het aangaan der overeenkomst ontstane stijgingen van prijzen van onze leveranciers, alsmede van de tarieven van invoerrechten en/of andere fiscale rechten, vrachten, overige kosten en wijzigingen van de voor buitenlandse valuta door de Europeesche Bank vastgestelde koersen welke met de levering verband houden, aan de afnemer in rekening te brengen. Indien na datum van de orderbevestiging prijzen worden gewijzigd, zullen de orders overeenkomstig deze wijziging worden uitgevoerd, tenzij geplaatste en door Lab-Appbevestigde orders binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van de prijswijziging voor aflevering verzendklaar staan. Indien afnemer een reeds geplaatste order niet tegen de nieuwe prijzen wenst te handhaven, heeft hij het recht deze binnen 14 dagen na onze schriftelijke mededeling van deze wijziging schriftelijk te annuleren. Door Lab-App ter uitvoering van de order reeds gemaakte kosten zullen alsdan aan afnemer in rekening worden gebracht. 

 

5. Overmacht

Indien nakoming der overeenkomst ten gevolge van overmacht redelijkerwijs niet of niet tijdig van Lab-App verlangd kan worden, heeft Lab-App het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving hetzij de nakoming voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst op enig tijdstip gedurende de overmachtsituatie, voorzover nog niet uitgevoerd of voorzover de goederen nog niet verzendklaar gereed staan, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Als overmacht zal gelden: oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, in- en uitvoer- belemmeringen, storingen van welke aard ook in ons bedrijf of in dat van de toeleveranciers, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen en machines en alle andere omstandigheden, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet tijdig van Labapp kan worden verlangd, zonder dat Lab-App de invloed van een en ander op ons bedrijf heeft aan te tonen. 

 

6. Verzending

Tenzij anders overeengekomen, worden onze leveringen niet belast met vracht- en orderkosten. Ten allen tijde kan echter aan de afnemer een bijdrage in de behandelingskosten worden berekend.

 

7. Levering

Leveringstijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de leveringstijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen zijn tot annulering van orders of tot vergoeding van de door de overschrijding ontstane kosten of schade. Lab-App is niet tot levering verplicht als de afnemer zijn verplichtingen jegens Lab-App niet of niet tijdig nakomt of dit te vrezen valt, in welk geval Lab-App vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor de betaling kunnen verlangen. Lab-App kan de levering evenzeer opschorten, indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit eerder gesloten overeenkomsten en/of leveranties, tot alle vervallen factuurbedragen met inbegrip van rentevergoeding wegens te late betaling, vereffend zijn. 

 

8. Reclames, aansprakelijkheid

Eventuele reclames terzake van door Labapp onjuist verrichte leveringen of uitgevoerde opdrachten moeten schriftelijk binnen 14 dagen na het tijdstip van ontvangst van de goederen respectievelijk de voltooiing van de opdracht aan Labapp zijn opgegeven. T.a.v. reclames die niet schriftelijk of later dan de bedoelde termijn aan Lab-App zijn opgegeven, behoudt Lab-App zich het recht voor deze zonder meer af te wijzen. De goederen waarop de reclame betrekking heeft, moeten te onzer beschikking worden gehouden in de staat waarin zij zijn geleverd. Indien zonder onze voorkennis reparaties door derden worden verricht, vervalt daarmede elk reclamerecht van de afnemer. Aan een reclame kan niet het recht tot het niet voldoen van de factuurbedragen worden ontleend. Lab-App is niet aansprakelijk voor door de afnemer of derden geleden schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van onze leveringen, producten of opdrachtresultaten. De afnemer is gehouden Lab-App te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten schaden en interesten, welke voor Lab-App zullen ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen, welke derden jegens Lab-App terzake van het in voorgaande zin vermelde (doen) instellen. Voor geleverde goederen, die Lab-App van een derde betrekt, zal Lab-App jegens afnemer in geen geval een verdergaande aansprakelijkheid hebben dan de betrokken derde jegens Lab-App heeft. 

 

9. Service

Servicewerkzaamheden, niet vallende onder kosteloze garantiewerkzaamheden, komen tegen de geldende tarieven, die op verzoek beschikbaar zijn, voor rekening van de afnemer. Afnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers tijdens de uitvoering van servicewerkzaamheden aan apparatuur en producten van afnemer. Hiertoe kan de invulling van een smetvrijverklaring noodzakelijk zijn. Bij gerecht- vaardige twijfel kan, in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers de uitvoering van de servicewerkzaamheden geweigerd worden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op servicewerkzaamheden. 

 

10. Vormen

Aan afnemers in rekening gebrachte vormkosten zijn slechts bijdragen in de kosten voor de vervaardiging van vormen en gereedschappen; deze vormen blijven te allen tijde Lab-App eigendom. Bij regelmatige afname worden vormen, waarvoor aan afnemers kosten in rekening zijn gebracht, voor hen gedurende ten hoogste twee jaren gereserveerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoren de eventuele rechten op door Lab-App ontworpen modellen en tekeningen aan ons respectievelijk onze fabriek toe. 

 

11. Verpakking

Speciale verpakkingen op voorschrift van de afnemer, alsmede de kosten hiervan en pallets, worden in rekening gebracht. Alleen standaard kisten, kratten en pallets die binnen 30 dagen na factuurdatum in goede staat, zulks te onzer beoordeling, franco worden teruggezonden, worden vergoed. Schade of verlies van door afnemer aan ons ter beschikking gestelde emballage, veroorzaakt door Lab-App, of personeel of enige derden en van welke aard dan ook, is voor rekening en risico van de afnemer. 

 

12. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de betaling door de afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum aan Lab-App, zonder aftrek van korting of beroep op compensatie. Indien afnemer nalaat op het moment van opeisbaarheid van de vordering deze te voldoen, is hij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De afnemer wordt over het verschuldigde bedrag vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Lab-App verschuldigde zijn voor rekening van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de factuurwaarde zullen bedragen. 

 

13. Gereedstaande goederen

Indien levering op afroep is overeengekomen, behoudtLab-App zich het recht voor om, na gereedkomen der productie, alsnog aan afnemers een uiterlijke termijn voor afname te stellen. Indien afname niet binnen de overeengekomen of uiterlijke termijn geschiedt, is Lab-App gerechtigd de gereedstaande goederen te factureren en betaling daarvan te verlangen, onverminderd Labapp recht afname te vorderen. Niet of niet-tijdig afgenomen gereedstaande goederen zal Lab-App. voor rekening en risico van de afnemer opslaan. 

 

14. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens Lab-App uit hoofde van enige overeenkomst of wettelijke verbintenis (dus inclusief onder meer rente en kosten), welke Lab-App kenbaar doet zijn, indien Lab-App zulks verlangt. Tevens behoudt Lab-App zich het recht voor om in het onderhavige geval of indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 12 terugvordering te eisen. De afnemer is dan verplicht Lab-App de zaken op haar eerste vordering onverwijld terug te geven. De afnemer stelt Lab-App op eerste verzoek in de gelegenheid de door Lab-App geleverde zaken bij hem of diens houders terug te halen. De kosten van teruggave zijn voor rekening van de afnemer. Lab-App is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat door de afnemer op verzoek en ten gunste van ons bezitloze pandrechten zijn gevestigd op geleverde (en nog te leveren) zaken voor alle vorderingen van de afnemer. Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de afnemer uitsluitend bevoegd over de zaken te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Tot verpanding aan derden is hij zonder onze toestemming niet gerechtigd. met hem is aangegaan, blijven de geleverde zaken het eigendom Lab-App Tot aan het tijdstip van betaling is de afnemer gehouden deze zaken op te slaan op een wijze die het als eigendom van

 

15. Wanprestatie

Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Lab-App het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, alsmede de nog lopende orders te annuleren, onverminderd Lab-App haar recht op vergoeding door afnemer van kosten, rente en schade. Bij annulering door de afnemer, dan wel wijziging van de opdracht door afnemer komen alle reeds gemaakte kosten, waaronder mede begrepen de vormkosten en kosten van verpakkingen, alsmede door Lab-App vanwege de annulering ontstane gelden en te lijden winstderving en leegloopverliezen, voor rekening van de afnemer. 

 

16. Zichtzendingen, monster etc.

Schade of verlies aan door Lab-App aan afnemer geleverde zichzendingen en/of monsters zijn voor rekening en risivan de afnemer. Het verpakkingsmateriaal van de zichzendingen en de monsters moeten ter onzer beschikking worden gehouden.